Visa mới của Úc: Cha mẹ di dân không được định cư Vĩnh viễn nữa

Visa mới của Úc: Cha mẹ di dân không được định cư Vĩnh viễn nữa Chính phủ vừa công cách một visa mới, trong đó cha mẹ của các di dân có…

source