Vivian Võ: Haul Lookbook

Haul Video! : https://www.youtube.com/watch?v=lhfJDu7boCQ
Kênh của Victoria & Nicole: https://www.youtube.com/channel/UCJWMSBsMVXWnBYUwRUOOxAw

Thêm OOTW, hướng dẫn, thẻ, hoặc bất kỳ …

=================source