Vivian Võ: Holiday Party Outfits

*** READ ME ***

Instagram: @viviannn_v
Twitter: @viviannnv

Mã phiếu giảm giá của Lulu * 15% hết hạn 12/23: vivian15

OUTFIT 1
-Cát: https://mymarkk.it/vvnc
Kiểm tra phần Markkit còn lại …

=================source