Vivian Võ: Quần áo Dòng của tôi Lookbook | Viviannnv

Tôi đã có cơ hội tuyệt vời để thiết kế ba mục một vài tháng trước đây, và tôi rất vui mừng khi cuối cùng có thể chia sẻ chúng với các bạn! Tất cả các mục trong video này là …

=================source