WannaCry: Ai phát tán phần mềm tống tiền nguy hiểm này?

WannaCry: Ai phát tán phần mềm tống tiền nguy hiểm này? Cho tới thời điểm hiện tại, các nạn nhân có máy tính bị nhiễm mã độc WannaCry đã…

+++++++++++++++++++++++++

source